Kodeks etyczny ICF

Preambuła

ICF JEST organizacją zaangażowaną w utrzymanie i promowanie doskonałości w coachingu. Dlatego ICF oczekuje, że wszyscy członkowie i uprawnieni coachowie (coachowie, mentorzy coachów (coach mentor), superwizorzy coachingu (coaching supervisor), trenerzy coachów (coach trainer) lub kursanci (student)) będą przestrzegać kodeksu etycznego: będą kompetentni i będą skutecznie wcielać w życie kluczowe kompetencje ICF w pracy.

Zgodnie z podstawowymi wartościami ICF i definicją coachingu ICF, Kodeks Etyczny ma na celu zapewnienie odpowiednich wytycznych, odpowiedzialności i możliwych do wyegzekwowania standardów postępowania dla wszystkich członków ICF i posiadaczy certyfikatów ICF, którzy zobowiązują się do przestrzegania poniższego Kodeksu Etycznego ICF:

Część pierwsza: Definicje

Coaching: Coaching to partnerstwo z klientem w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje go do maksymalizacji  osobistego i zawodowego potencjału.

Coach ICF: Coach ICF zobowiązuje się do praktykowania kluczowych kompetencji ICF i przestrzegania Kodeksu Etycznego ICF.

Profesjonalna relacja coachingowa: Profesjonalna relacja coachingowa istnieje wtedy, gdy coaching zawiera porozumienie (w tym kontrakt), które definiuje obowiązki każdej ze stron.

Role w relacji coachingowej: W celu wyjaśnienia ról w relacji coachingowej często konieczne jest rozróżnienie pomiędzy klientem a sponsorem. W większości przypadków klient i sponsor to ta sama osoba, dlatego wspólnie określa się ich mianem klienta. Jednak dla rozróżnienia ICF definiuje te role w następujący sposób:

Klient: osoba, która podlega coachingowi.

Sponsor: podmiot (oraz jego przedstawiciele), który finansuje, organizuje i/lub określa zakres usług coachingowych.. W każdym przypadku umowa coachingowa powinna jasno określać prawa, role i obowiązki zarówno klienta, jak i sponsora, jeśli klient i sponsor to różne osoby.

Kursant: kursant to osoba zapisana na program szkoleniowy dla coachów lub pracująca z superwizorem coachingu lub mentorem coacha w celu nauczenia się procesu coachingu lub wzmocnienia i rozwinięcia swoich umiejętności coachingowych.

Konflikt interesów: sytuacja, w której coach ma prywatny lub osobisty interes wystarczający, aby wpływał on na cel oficjalnych obowiązków jako coacha i profesjonalisty.

Część druga: Standardy Postępowania Etycznego ICF

Sekcja 1: Odpowiedzialność za praktykę zawodową:

Jako coach:

1. Przestrzegam Kodeksu Etycznego we wszystkich swoich działaniach, w tym w szkoleniach coachów, mentoringu coachów i superwizji coachów.

2. Zobowiązuję się do podjęcia odpowiednich działań w stosunku do coacha, trenera lub mentora coacha, skontaktuję się z ICF w celu zajęcia się każdym naruszeniem zasad etyki lub możliwym naruszeniem, gdy tylko się o tym dowiem, niezależnie od tego, czy dotyczy mnie, czy innych osób.

3. Przekazuję informacje i tworzę świadomość u innych, w tym organizacji, pracowników, sponsorów, trenerów i innych osób, które mogą potrzebować informacji o obowiązkach ustanowionych przez niniejszy Kodeks.

4. Powstrzymuję się od bezprawnej dyskryminacji w działalności zawodowej, w tym ze względu na wiek, rasę, orientację płciową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, religię, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność.

5. Informuję zarówno ustnie, jak i pisemnie, co oferuje coach, czym jest zawód coacha oraz ICF.

6. Precyzyjnie określam swoje kwalifikacje coachingowe, wiedzę specjalistyczną, doświadczenie, certyfikaty oraz akredytację ICF.

7. Uznaję i szanuję wkład i własność intelektualną innych, sobie przypisuję jedynie autorstwo własnych materiałów. Zdaję sobie sprawę, że naruszanie tego standardu może spowodować podjęcie wobec mnie kroków prawnych przez osoby trzecie.

8. Rozpoznaję własne ograniczenia lub okoliczności, które mogą osłabiać, kolidować lub wpływać na efektywność coachingu lub profesjonalną relację coachingową. W takiej sytuacji poszukam odpowiedniego wsparcia, aby określić działania, które należy podjąć, w tym czy taka sytuacja może, jeśli zajdzie potrzeba, wiązać się z zawieszeniem lub zakończeniem mojej relacji coachingowej.

9. Uznaję, że Kodeks Etyczny ma zastosowanie do moich relacji z klientami, klientami coachingowymi (coachee), kursantami, klientami mentoringowymi (mentee) i coachami w procesie superwizji (supervisee).

10. Prowadzę i raportuję wyniki badań w sposób kompetentny, uczciwy i zgodny z uznanymi standardami naukowymi oraz obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi przedmiotu badań. Moje badania będą prowadzone za niezbędną zgodą i aprobatą osób w nie zaangażowanych oraz w sposób, który będzie chronił uczestników przed potencjalną szkodą. Wszystkie prace badawcze będą prowadzone w sposób zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa kraju, w którym prowadzone są badania.

11. Prowadzę, przechowuję i usuwam jakąkolwiek dokumentację –  w tym pliki i komunikację elektroniczną powstałą w wyniku działań związanych z coachingiem, w sposób, który zapewnia poufność, bezpieczeństwo i prywatność, a także z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa i postanowień zawartych w umowach.

12. Wykorzystuję dane kontaktowe Członków ICF (adresy e-mail, numery telefonów itp.) wyłącznie w sposób i w zakresie dozwolonym przez ICF.

Sekcja 2: Konflikt interesów:

Jako coach:

13. Staram się być świadomy wszelkich konfliktów lub potencjalnych konfliktów interesów, otwarcie ujawniam każdy taki konflikt i oferuję usunięcie się, gdy konflikt się pojawi.

14. Wyjaśniam role coachów wewnętrznych, określam granice i analizuję z interesariuszami konflikty interesów, które mogą pojawić się pomiędzy coachingiem a innymi funkcjami.

15. Informuję klienta i sponsora o wszelkich przewidywanych rekompensatach od osób trzecich, które mogę otrzymać za polecanie klientów lub wynagrodzenie za przyjmowanie klientów.

16. Honoruję sprawiedliwą relację coach/klient, niezależnie od formy wynagrodzenia.

Rozdział 3: Profesjonalne postępowanie z klientami:

Jako coach:

17. Etycznie mówię klientom, potencjalnym klientom lub sponsorom to, co wiem, że jest prawdą na temat potencjalnej wartości procesu coachingu lub mojej osoby jako coacha.

18. Starannie wyjaśniam i dążę do tego, aby przed lub na wstępnym spotkaniu mój klient i sponsor rozumieli naturę coachingu, naturę i granice poufności, ustalenia finansowe oraz wszelkie inne warunki umowy coachingowej.

19. Zawieram jasną umowę o świadczenie usług coachingowych z moimi klientami i sponsorem(ami) przed rozpoczęciem relacji coachingowej i honoruję tą umowę. Umowa powinna zawierać role, obowiązki i prawa wszystkich zaangażowanych stron.

20. Ponoszę odpowiedzialność za świadomość i wyznaczanie jasnych, odpowiednich i wrażliwych kulturowo granic, które regulują interakcje, fizyczne lub inne, jakie mogę mieć z moimi klientami lub sponsorem(ami).

21. Unikam wszelkich relacji seksualnych lub romantycznych z obecnymi klientami lub sponsorami, lub kursantami, klientami mentoringowymi lub coachami w procesie superwizji. Ponadto zwracam uwagę na możliwość wystąpienia potencjalnej intymności seksualnej między stronami, w tym moim personelem pomocniczym i/lub asystentami, i podejmę odpowiednie działania, aby rozwiązać problem lub zakończyć relację celem zapewnienia bezpieczeństwa.

22. Szanuję prawo klienta do zakończenia relacji coachingowej w dowolnym momencie procesu, z zastrzeżeniem postanowień umowy. Jestem wyczulony na sygnały świadczące o zmianie wartości otrzymywanej z relacji coachingowej.

23. Zachęcam klienta lub sponsora do dokonania zmiany, jeśli uważam, że klient lub sponsor byłby lepiej obsłużony przez innego coacha lub inne narzędzie rozwoju osobistego i sugeruję mojemu klientowi skorzystanie z usług innych profesjonalistów, gdy uznam to za konieczne lub właściwe.

Sekcja 4: Poufność/prywatność

Jako coach:

24. Zachowuję najwyższe standardy poufności odnośnie informacji otrzymanych od klienta i sponsora, chyba że prawo stanowi inaczej.

25. Posiadam jasną umowę dotyczącą sposobu wymiany informacji coachingowych pomiędzy coachem, klientem i sponsorem.

26. Jako coach, mentor coacha, supervisor coachingu lub trener, dbam o jasność ustaleń z klientem i sponsorem, kursantem, klientem mentoringowym, coachem w procesie superwizji, odnośnie warunków, w których powierzone mi informacje nie będą podlegały zasadzie poufności (np. w przypadku działań niezgodnych z prawem, na mocy ważnego nakazu lub wezwania sądu, bezpośrednio lub potencjalnego zagrożenia dla siebie lub innych, itp.) oraz upewniam się, że zarówno klient, jak i sponsor, kursant, klient mentoringowy lub coach w procesie superwizji, dobrowolnie i świadomie wyrażą pisemną zgodę na takie ograniczenie poufności. Jeśli mam podstawy przypuszczać, że zachodzi jedna z wymienionych okoliczności, mam prawo powiadomić odpowiednie władze.

27. Wymagam od wszystkich osób, które współpracują ze mną na rzecz moich klientów, aby przestrzegały Kodeksu Etycznego ICF, numer 26, par. 4, Standardy Poufności i Prywatności, a także wszelkich innych mających zastosowanie paragrafów Kodeksu Etycznego.

Sekcja 5: Ciągły rozwój

Jako coach:

28. Zobowiązuję się do ciągłego i nieustannego rozwijania swoich umiejętności zawodowych.

Część trzecia: Zobowiązanie ICF do przestrzegania zasad etyki:

Jako coach ICF potwierdzam i zgadzam się honorować moje etyczne i prawne zobowiązania wobec moich klientów i sponsorów, współpracowników oraz ogółu społeczeństwa. Zobowiązuję się do przestrzegania Kodeksu Etycznego ICF oraz do praktykowania tych standardów w stosunku do osób, które coachuję, uczę, mentoruję lub superwizoruję. Jeśli naruszę niniejsze zobowiązanie etyczne lub jakąkolwiek część Kodeksu Etycznego ICF, zgadzam się, że ICF według własnego uznania może pociągnąć mnie do odpowiedzialności za takie postępowanie. Ponadto zgadzam się, że moja odpowiedzialność wobec ICF za jakiekolwiek naruszenie może obejmować sankcje, takie jak utrata mojego członkostwa w ICF i/lub mojej akredytacji ICF.

Przyjęto przez ICF Global Board of Directors w czerwcu 2015 r.
Oryginalny tekst>>>